FAQ

FAQ Covid-19: De steunmaatregelen voor ondernemingen, handelaars en zelfstandigen

De steunmaatregelen voor ondernemingen, handelaars en zelfstandigen:

 1. Welke steunmaatregelen zijn voorzien voor brusselse ondernemingen en zelfstandigen?
 2. Welke federale maatregelen zijn voorzien voor bedrijven?
 3. Welke federale maatregelen zijn voorzien voor zelfstandigen?
 4. Andere details en specifieke gevallen
  1. Welke steun bestaat er voor vzw's?
  2. Wat zijn de fiscale maatregelen?
  3. Is er steun voorzien vanwege de banken?
  4. Wat dekken de verzekeraars in geval van een pandemie?

Welke steunmaatregelen zijn voorzien voor brusselse ondernemingen en zelfstandigen?

Updated: 19 november

In het kader van het coronavirus, heeft de Brusselse regering verscheidene beslissingen genomen om de Brusselse ondernemingen en handelszaken te ondersteunen die te lijden hebben onder de maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken.

1. PREMIE VOOR BRUSSELSE RESTAURANTS EN CAFES

De Gewestregering keurde zopas een nieuwe steun van 3.000 euro goed aan Brusselse eet- en drankgelegenheden die moesten sluiten in het kader van de gezondheidscrisis. 

De volgende etablissementen komen concreet in aanmerking voor deze eenmalige premie: de restaurants, cafés, bars, tapgelegenheden, theehuizen, cafetaria’s en elke andere plek waar alcoholische en niet alcoholische dranken worden aangeboden voor verbruik ter plaatse en die verplicht moeten sluiten naar aanleiding van het Besluit van 8 oktober 2020.

U kunt deze premie cumuleren met de premie voor de evenementensector.

De voorwaarden, nodige documenten en het aanvraagformulier zullen vanaf 17 november beschikbaar zijn op de site van de administratie.

Meer info

2. Premie voor de hotelsector

De coronaviruscrisis is er een zonder weerga, zeker voor de hotelsector. Daarom kunnen Brusselse hotels en aparthotels onder bepaalde voorwaarden Geweststeun krijgen:

 • Voor een toeristenverblijf met een capaciteit van ten hoogste 18 logieseenheden: forfaitaire premie van 20.000 euro
 • Voor een toeristenverblijf met een capaciteit van meer dan 18 logieseenheden : 1.100 euro per hotelkamer of andere logieseenheid, beperkt tot 200.000 euro per hotel of aparthotel.

Het aantal logieseenheden op het ogenblik van de registratie van het hotel of het aparthotel bepaalt het aantal dat in overweging wordt genomen.

De premieaanvraag moet uiterlijk op 13 november worden ingediend

Meer info

3. PREMIE VOOR DE EVENEMENTENSECTOR

Het Gewest ondersteunt de zwaar door de COVID-19-crisis getroffen ondernemingen van de Brusselse evenementen-, culturele en toerismesector en van het nachtleven.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemingen in deze sectoren een premie krijgen van 3.000 tot 9.000 euro.

U kunt deze premie cumuleren met de premie voor Brusselse restaurants en cafés.

Het aanvraagformulier is beschikbaar vanaf 4 november. U kan uw premieaanvraag indienen tot en met 4 december 2020.

Meer info

 

4. Steunmaatregelen voor de culturele en creatieve sector

A) Premie voor de culturele en creatieve sector

De maatregelen die werden getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken hebben nooit geziene gevolgen voor de Brusselse economie. De culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk die te lijden hebben onder de crisis, worden echter door het Gewest ondersteund.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze een premie van 4.000 euro krijgen.

Het aanvraagformulier is beschikbaar vanaf 4 november. Uiterlijk op 23 november 2020 moet u de premieaanvraag indienen.

Meer info

b) Financiële steun aan cultuurwerkers

Om de culturele sector, die zwaar werd getroffen door de coronacrisis, te ondersteunen, hernieuwt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de uitzonderlijke, individuele steun aan intermitterende cultuurwerkers (cultuurwerkers met tijdelijke contracten).

Meer info

C) Noodlening

Aanvullend op de maatregelen van de Brusselse regering, heeft de regering van de Fédération Wallonie-Bruxelles (FR) een noodlening goedgekeurd van het St'art investeringsfonds waarmee de cashflow van culturele en creatieve ondernemingen kan worden ondersteund.  Deze noodlening is bestemd voor alle culturele en creatieve ondernemingen in sectoren die de creatie, ontwikkeling, productie, reproductie, promotie, verspreiding of verkoop van goederen, diensten en activiteiten met een culturele, artistieke en/of historische inhoud tot doel hebben. Dit product zou beschikbaar zijn tot 31 maart 2021 voor een bedrag van 20.000 tot 100.000 euro tegen een vast tarief van 2%. Meer info over dit product vindt u hier (FR).  

Meer info

5. LENINGEN AAN HORECASECTOR

Op verzoek van de Brusselse regering ondersteunt finance&invest.brussels via leningen niet alleen restaurants en cafés en hun leveranciers, maar ook hotels. Deze leningen zijn voorzien om bedrijven te helpen die als gevolg van de coronacrisis met een tekort aan kapitaal kampen.
Meer info over de karakteristieken van de lening, de voorwaarden,...

6. VERSTERKING VAN MICROKREDIET: LENING BRUSOC RECOVER

RECOVER is een noodlening die de spanning op het vlak van cashflow van een bedrijf kan verminderen en die vooral tot doel heeft de economische activiteiten die door de huidige crisis werden vertraagd, opnieuw een boost te geven. 
De ondernemingen die deze lening kunnen aanvragen moeten getroffen zijn door de coronacrisis en een thesauriebehoefte hebben.  
Meer info over de karakteristieken van de lening, de voorwaarden,...

7. NOODONDERSTEUNING VOOR BRUSSELSE BEDRIJVEN

Sinds 28 april kan je beroep kunnen doen op een gewestelijk support-team, bestaande uit coaches en begeleiders die de kennis en expertise van de belangrijkste regionale instanties verenigen. Zij zullen je ondersteunen met advies, expertise en nuttige contacten om je doorheen deze crisis te loodsen. Zij kunnen je ondersteunen in verscheidene domeinen : coaching, boekhouding & financiering, administratieve procedures, thematische expertise, export, kredietbemiddeling & juridisch advies. 
Meer info over deze begeleiding vind je hier.

Opgelet !! : deze begeleiding heeft geen betrekking op de federale of regionale premies en maatregelen. Indien je daar vragen over hebt, kan je ze rechtstreeks stellen aan 1819 via het nummer 1819.

8. ONDERSTEUNING VAN DE ACTIVITEITENCOÖPERATIES EN VAN SMART

Dit initiatief heeft tot doel om de ondernemers te ondersteunen die ervoor hebben gekozen om hun activiteit binnen een activiteitencoöperatie (SMartCoop, ISIS-DiES, BRUCOOP, SATICOOP en RCoop) uit te oefenen. Gezien zij niet beschikken over een eigen ondernemingsnummer maar gebruikmaken van het ondernemingsnummer van de coöperatieve, waren zij uitgesloten van elke premie.
Concreet kunnen de leningen worden toegekend aan de ondernemers van de betrokken coöperatie die een territoriale band hebben met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze leningen bedragen maximaal 25.000 euro. Ze worden toegekend aan een maximale rentevoet van 1% en voor een periode van maximaal vijf jaar. De ondernemer zal zijn kredietaanvraag rechtstreeks moeten indienen bij de coöperatie waarvan hij lid is.  

9. DE PROXI-LENING, HET SPAARGELD VAN DE BURGERS OM DE KMO’S TE ONDERSTEUNEN

De “proxi-lening” is bedoeld om het spaargeld van burgers te mobiliseren ten behoeve van de financiering van KMO’s via een belastingkrediet op een of meer leningen die door een Brusselaar aan een KMO worden verstrekt. Via de Proxi-lening kan de kredietnemer (de zelfstandige of zaakvoerder van een kmo met een economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) een goedkope lening van maximum 250.000 euro voor een vaste termijn van 5 of 8 jaar aangaan bij een particulier (een naaste, familielid of wie belangstelling heeft voor de activiteit…). 

Meer info

10. DE SOCIALE ECONOMIE EN DE DIENSTENCHEQUEBEDRIJVEN

De Regering heeft tijdens de voorbije periode ook ondersteunende maatregelen genomen voor de sector van de sociale inschakelingseconomie en de dienstenchequesector.

 • Covid-19 opleidingen voor de toezichthouders en de dienstenchequewerknemers.
 • De automatische toekenning van forfaitaire steun onder de vorm van een eenmalig bedrag van €4.000 aan de erkende dienstencheque-ondernemingen* met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
  Deze steun werd uitbetaald op 6 mei 2020
 • Op voorwaarde dat zij daartoe een aanvraag indienen : de mogelijkheid voor erkende dienstenchequebedrijven om hun werknemers actief in het Brusselse dienstenchequesysteem die (in de periode van 18 maart tot en met 30 juni) in tijdelijke werkloosheid werden geplaatst als gevolg van Covid-19-maatregelen, financieel te ondersteunen. Met name € 2,50 bruto extra, per aangegeven uur tijdelijke werkloosheid. Alles weten en aanvragen.
 • Tijdelijke verhoging van het  bedrag van de gewestelijke tussenkomst met €2 per dienstencheque aangeboden bij de uitgiftemaatschappij voor terugbetaling (periode van 18 maart 2020 tot en met 30 juni 2020.)
 • De geldigheid van de dienstencheques in omloop tot en met 31 maart, evenals de dienstencheques uitgegeven in maart en april wordt voor de gebruiker verlengd met drie maanden.

11. OVERHEIDSGARANTIES

Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door (via het Brussels Waarborgfonds) overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen, voor een totaal bedrag van 20 miljoen euro;
Opmerking: de garantie van Brussel is een aanvulling  op de federale staatsgarantie.

12. DE ONROERENDE VOORHEFFING

Op voorstel van de minister van Financiën en Begroting, Sven Gatz, keurde de regering een ontwerpbesluit goed dat voorziet in een verlenging met twee maanden van de termijnen voor de betaling van de onroerende voorheffing voor het belastingjaar 2020, om de belastingbetaler meer financiële armslag te geven in de huidige context van de gezondheidscrisis van Covid-19.

De algemene betaaltermijn van twee maanden wordt verlengd tot vier maanden voor de aanslagen onroerende voorheffing van het aanslagjaar 2020.

Door de betaaltermijn van de onroerende voorheffing met twee maanden te verlengen, geeft het gewest de belastingplichtige meer finaciële ademruimte. Deze verlenging sluit aan bij andere (federale) belastingmaatregelen. Dat zorgt voor meer transparantie en duidelijkheid voor de Brusselse belastingbetalers.

Ook de betalingsvoorwaarden worden versoepeld. 

Voor al uw vragen over de onroerende voorheffing, kunt u terecht op www.mytax.brussels.

13. VERSNELDE VERWERKING ECONOMISCHE EXPANSIESTEUN

Versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische-expansiesteun voor om het even welke activiteitensector

Welke federale maatregelen zijn voorzien voor bedrijven?

Update: 30 oktober

1. Tijdelijke werkloosheid

Vanaf 01.09.2020 kunnen de sectoren en de werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis nog steeds gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tot en met 31.12.2020. De vereenvoudigde procedure: geen mededelingen verzenden aan de RVA en vrijstelling van de controlekaart C3.2A.

1.de sectoren en de werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis

Hier gaat het om:

 • ofwel werkgevers die kunnen aantonen dat ze behoren tot een sector die nog bijzonder lijdt onder de beperkende maatregelen van de minister van Binnenlandse Zaken;
 • ofwel werkgevers die minstens 20% tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona of tijdelijke werkloosheid voor economische redenen kunnen aantonen in het tweede trimester 2020 ten opzichte van het totale aantal dagen aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Welke document moet u invullen om de vereenvoudigde procedure te kunnen gebruiken ?

Om de vereenvoudigde procedure te kunnen blijven gebruiken tot 31.12.2020, moet de werkgever die aan een van die voorwaarden voldoet via mail het formulier C106A-CORONA-HGO bezorgen aan de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat bevoegd is in functie van de maatschappelijke zetel.

Meer informatie vindt u in het infoblad E1 op de RVA-website:

Het infoblad E1 bekijken

2. De andere sectoren en werkgevers

De andere sectoren en werkgevers moeten, vanaf 01.09.2020 opnieuw de gewone regels inzake tijdelijke werkloosheid toepassen.

Er zijn wel nog soepelere voorwaarden in geval van tijdelijke werkloosheid voor economische redenen.

2.A Tijdelijke werkloosheid voor economische redenen

Vanaf 1 september 2020 moeten werkgevers, die niet erkend zijn als uitzonderlijk hard getroffen onderneming en die ook niet behoren tot een uitzonderlijk hard getroffen sector, overschakelen naar tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken. Daarvoor gelden evenwel ook tot en met 31 december 2020 bepaalde overgangsmaatregelen.

Meer info

2.B Tijdelijke werkloosheid voor de opvang van een kind wegens sluiting van de crèche, de school, enz.

Deze situatie doet zich voor wanneer de werknemer verlof moet nemen voor de opvang van:  

 • een minderjarig kind waarmee hij samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of naar school kan gaan;
 • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd, dat niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan;
 • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd, dat een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de gemeenschappen geniet;

omdat dat kinderdagverblijf, die school of dat centrum geheel of gedeeltelijk is gesloten of die dienstverlening of behandeling tijdelijk is stopgezet of onderbroken, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Deze specifieke vorm van tijdelijke werkloosheid voor de opvang van een kind kan worden aangevraagd voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.

Meer info

3. Hoeveel bedraagt de uitkering tijdelijke werkloosheid?

Bij tijdelijke werkloosheid krijgen de werknemers een bedrag gelijk aan 65% van hun gemiddelde begrensde loon (begrensd tot 2.754,76 euro per maand). Tot 31.12.2020 wordt het bedrag van de uitkering tijdelijke werkloosheid naar 70% van het gemiddelde begrensde loon gebracht.

Bron: RVA.be

2. Het UITSTEL VAN VERSCHULDIGDE BETALINGEN AAN DE RSZ

3. Uitstel van verschuldigde betalingen aan de rsz

Omwille van de corona-epidemie heeft de regering sinds 20 maart 2020 een aantal maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen betreft het uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020. 

Deze maatregelen hebben betrekking op drie soorten uitstel van betaling.

 1. Automatisch uitstel voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn
 2. Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die zelf beslist hebben om volledig te sluiten
 3. Uitstel na verklaring op eer voor ondernemingen die niet volledig gesloten zijn en hun economische activiteit zwaar verminderd zien

Sommige ondernemingen zijn niet betrokken door het automatisch uitstel of uitstel na voorafgaande aangifte.

Meer info op de site van de RSZ.

3. Het uitstel voor het indienen van de BTW-AANGIFTEN

Meer info op de website van de FOD Financiën.

4. HET BETALINGSPLAN VOOR SOCIALE WERKGEVERSBIJDRAGEN

Voor de socialezekerheidsbijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020 wordt Covid-19 aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.
Meer informatie.

5. HET BETALINGSPLAN BTW

Als de schuldenaar kan aantonen dat zijn betalingsmoeilijkheden verband houden met Covid-19 wordt het mogelijk om btw-aflossingen te spreiden en kan hij vrijgesteld worden van de gebruikelijke boetes.
!! Update 18 maart: u krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw zonder boetes of interesten te moeten betalen
Meer informatie.

6. HET BETALINGSPLAN VOOR BEDRIJFSVOORHEFFING

Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes, volgens dezelfde voorwaarden.
!! Update 18 maart: u krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen
Meer informatie.

7. HET BETALINGSPLAN PERSONENBELASTING / VENNOOTSCHAPSBELASTING

Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door Covid-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

!! Update 18 maart : Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.
Meer informatie.

8. FLEXIBILITEIT BIJ DE UITVOERING VAN FEDERALE OVERHEIDSOPDRACHTEN

Voor alle federale overheidsopdrachten zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen, voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan Covid-19.

Welke federale maatregelen zijn voorzien voor zelfstandigen?

Update: 6 november 2020

1. het overbruggingsrecht of het verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen

Ben je zelfstandig en ligt je activiteit grotendeels of helemaal stil door het Coronavirus ? Dan kom je misschien in aanmerking voor een speciaal vervangingsinkomen. Dit heet het overbruggingsrecht. Rocht je tot je sociaalverzekeringsfonds voor meer informatie.

Onder bepaalde voorwaarden kan je in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht in de volgende gevallen:

 • Overbruggingsrecht bij onderbreking van de activiteit
 • Overbruggingsrecht bij quarantaine of bij een gesloten klas/school/kinderopvang
 • Overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart
 • Overbruggingsrecht in andere situaties

Het overbruggingsrecht dien je aan jouw sociaalverzekeringsfonds aan te vragen 

Meer informatie over het overbruggingsrecht

2. HET UITSTEL, VERLAGING OF VRIJSTELLING VAN BETALING VAN SOCIALE BIJDRAGEN VOOR ZELFSTANDIGEN

Voor de socialezekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten toegestaan, evenals de vrijstelling van betaling van de socialezekerheidsbijdragen.  Het is ook mogelijk om een verlaging van de sociale zekerheidsbijdragen voor 2020 aan te vragen.Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met Covid-19.

Uitstel van betaling

Elke zelfstandige, ongeacht zijn bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep, …) die getroffen wordt door de gevolgen van het coronavirus, kan een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn socialeverzekeringsfonds om de betaling van zijn sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

Dat betekent dat:

 • De bijdrage van het eerste kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31 maart 2020 moeten betaald worden vóór 31 maart 2021.
 • De bijdrage van het tweede kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 30 juni 2020 moeten betaald worden vóór 30 juni 2021.
 • De bijdrage van het derde kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 30 september 2020 moeten betaald worden vóór 30 september 2021.
 • De bijdrage van het vierde kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31 december 2020 moeten betaald worden vóór 15 december 2021.

 

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020 niet voor 31 december 2020 betalen, zullen omwille van die laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die in de loop van 2020 moesten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen. Er zijn wel verhogingen verschuldigd als die bijdragen op 31 maart 2021 nog steeds niet betaald zijn.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

De bijdragen kunnen verlaagd worden tot maximaal:

 • 717,18 EUR voor een zelfstandige in hoofdberoep;
 • 0 EUR voor een zelfstandige in bijberoep, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan 1.548,18 EUR;
 • 0 EUR voor iemand die als zelfstandige actief is na zijn pensioen, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan 3.096,37 EUR.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

 

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen.

De bijdragevrijstelling kan geheel of gedeeltelijk zijn.

U kunt een vrijstelling aanvragen voor voorlopige bijdragen of voor de extra bijdragen die verschuldigd zijn als gevolg van een regularisatie van beroepsinkomsten.

 

Opgelet! Vroeg je je vrijstelling van bijdragen online aan? Dan meld je dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.

Meer weten?

Of neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Meer informatie

3. ZIEKTE- EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

De ziektekosten van de zelfstandigen en hun familie worden terugbetaald door het ziekenfonds.

Zelfstandigen die tijdens de coronacrisis ziek worden, kunnen een ziekte-uitkering ontvangen vanaf de eerste dag dat ze effectief ziek werden; er wordt niet langer rekening gehouden met de datum vermeld op het ziekte-attest. Door de specifieke maatregelen die gelden voor een consultatie van een (huis)arts, kan het immers lang duren vooraleer een zieke effectief zijn (huis)arts kan raadplegen. Daarom geldt deze specifieke crisismaatregel voor de periode van 1 maart tot eind september 2020.

Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds.

In bepaalde gevallen kan je vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ("gelijkstelling wegens ziekte").

Andere details en specifieke gevallen

Welke steun bestaat er voor vzw's?

Vzw's komen op het vlak van belastingen en sociale zekerheid in aanmerking voor dezelfde steun als andere ondernemingsvormen. Bijvoorbeeld:

 • tijdelijke werkloosheid door overmacht, ook voor geco-contracten (zonder verlies van punten);
 • uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen, op verzoek en onder bepaalde voorwaarden;
 • automatisch twee maanden uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing;
 • automatisch uitstel van betaling van de btw of de rechtspersonen- of vennootschapsbelasting;
 • enz.

Het overzicht van deze maatregelen vindt u in deze faq, rubriek 2 (steunmaatregelen aan ondernemingen)

Vzw's die een btw-plichtige activiteit uitoefenen, kunnen ook in aanmerking komen voor de eenmalige premie van € 4.000 van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, op voorwaarde dat ze actief zijn in een van de sectoren die in aanmerking komen en voldoen aan de andere voorwaarden voor de premie:

 • minder dan 50 tewerkgestelde voltijdse equivalenten; 
  Opmerking: de limiet van 50 vte's is per onderneming, niet per vestiging.
 • geen overheidsbedrijf of als dusdanig beschouwd;
 • minstens één bedrijfszetel in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 
  Opmerking: het is we degelijk de vestiging die telt en niet de hoofdzetel (die zich in een ander gewest kan bevinden.

Ga naar www.premiecovid.brussels en klik op de blauwe knop “criteria controleren” om te bepalen of u in aanmerking komt voor de premie en vul indien van toepassing het formulier in. (Voor meer details over de voorwaarden en de procedure voor deze premie, zie rubriek 2 van onze FAQ-pagina  (steunmaatregelen aan ondernemingen”).

De Brusselse regering heeft daarnaast een nieuwe compensatiepremie van 2.000 euro aangekondigd. Die premie is bedoeld ter ondersteuning van de ondernemers en micro-ondernemingen (tussen 0 en 5 vte's) die hun activiteit aanzienlijk zien dalen als gevolg van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Meer info

Wordt uw vzw gesubsidieerd? Dan is het raadzaam om rechtstreeks contact op te nemen met uw subsidiërende overheid om haar standpunt te kennen in de context van de coronacrisis.

We geven hieronder een overzicht van de specifieke maatregelen voor bepaalde activiteitensectoren in het Brusselse Gewest:

 • Cultuur  
  Specifiek voor de VGC geldt dat ze de toegekende subsidies in 2020 volledig (100 procent) blijft uitbetalen en geen rekening houdt met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, en waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie worden verder uitbetaald. De verslaggeving over het jaar 2020 zal binnen deze context geëvalueerd worden. 
  De deadline voor het indienen van inhoudelijke en financiële verslagen over 2019  voor organisaties met een convenant of overeenkomst wordt verschoven naar 31 mei 2020. 

  Daarnaast werd de deadline voor het indienen van erfgoedprojecten verplaatst naar 1 mei 2020. De indieningsdatum voor trajectsubsidies kunsten werd verplaatst van 1 april naar 15 september.

  De Brusselse regering heeft een nieuwe compensatiepremie van 2.000 euro aangekondigd. Die premie is bedoeld ter ondersteuning van de culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk te steunen die niet in aanmerking kwamen voor andere maatregelen. Meer info binnenkort
   

 • Sport
  Voor evenementen in het kader van sport, gelijke kansen en sociale cohesie geldt dat de subsidie van een afgeschaft evenement niet hoeft te worden terugbetaald als er kosten gemaakt zijn die niet teruggedraaid kunnen worden. Bij uitstel hoeft geen nieuwe aanvraagprocedure voor een subsidie opgestart te worden. De analyse van de verantwoordingsstukken wordt versoepeld.
   
 • Bijstand aan personen - Gezondheid - Sociaal - Opleiding - Inschakeling 
  Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de GGC en de COCOF hebben een speciaal COVID-19-fonds opgericht met 29 miljoen euro dat wordt verdeeld over:
  • Thuiszorg: 2,322 miljoen euro om de aankoop van extra apparatuur te ondersteunen, de rondes te herorganiseren en elektronische communicatiekanalen op te zetten;
  • Rusthuizen: 3,95 miljoen om de gebouwen in te richten en de extra loonkosten te dekken;
  • Sociale werking: 4,97 miljoen om onder meer te zorgen voor meer opvangcapaciteit voor migranten en de versterking van de daklozenrondes, straathoekwerk en de opvangcentra voor daklozen.
  • Bijstand aan personen met een handicap (maatwerkbedrijven, begeleidingsdiensten, opvang en verblijf): 2,866 miljoen euro

Hun bestaande subsidies blijven ook behouden en er is een administratieve vereenvoudiging gepland voor alle sectoren van de gezondheidszorg, de sociale sector, de bijstand aan personen, opleiding, de sociaal-professionele inschakeling en de sociale cohesie.

De VGC behoudt ook de facultatieve subsidies voor evenementen die in de periode van 1/03 tot 30/04/2020 waren gepland en zijn uitgesteld. De subsidies kunnen worden gebruikt om de facturen die al waren aangegaan voor geannuleerde evenementen te betalen. De administratieve procedures ter rechtvaardiging daarvan zullen worden vereenvoudigd.

Wat gebeurt er met de organisatie van de Rvb en jaarlijkse AV tijdens de lockdownperiode?
De vergaderingen van de Raad van Bestuur (Rvb) kunnen virtueel gebeuren via videoconferenties, op voorwaarde dat het principe van "collegialiteit" wordt gerespecteerd, d.w.z. dat de standpunten van alle leden kunnen worden gedeeld en besproken, net zoals in de gewone vergaderingen.

Tenzij uw statuten dat verbieden, kunnen bepaalde besluiten ook schriftelijk worden genomen. Dergelijke schriftelijke besluiten moeten met eenparigheid van stemmen worden genomen (bijvoorbeeld een schriftelijke tekst die expliciet door alle leden is goedgekeurd en ondertekend).

Voor de Algemene Vergaderingen voorziet de wet geen mogelijkheid voor een schriftelijke procedure of een andere vorm van stemmen op afstand voor vzw's, die verplicht een beraadslagende algemene vergadering moeten houden.

In dit artikel vindt u daarover meer informatie.

Bijgewerkt 15 juni 2020

Wat zijn de fiscale maatregelen?

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.  

!! Update 18 maart : De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

 • Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020. 
  U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.  
  Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.
   
 • Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften
  De nieuwe termijnen voor de BTW aangiften, de intracommunautaire opgaven en de jaarlijkse klantenlisting worden vermeld op de site van de FOD Financiën.
   
 • Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing 
  U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. De nieuwe termijnen worden aangegeven op de site van de FOD Financiën
  Naast dit automatisch uitstel van betaling, kan u voor de betaling van de schulden voor de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen (zie hieronder) aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.
   
 • Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting
  Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.
  Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk. Zie hieronder.

Welke ondernemingen?  

De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):

 • ongeacht hun activiteitensector
 • die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)  

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Welke schulden?

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

Welke termijn?

Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020

Welke maatregelen?

 • afbetalingsplan
 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Welke voorwaarden?

 • het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften  
 • de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:

 • het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie
 • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)                      

Welke stappen?

 • één aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
 • via dit formulier (DOCX, 21.74 KB)
 • per e-mail of per brief
 • één enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

Hoe zoek je dit op:

 1. Klik hier om onze kantorengids te openen
 2. Vul bij « Filter Gemeente » uw postcode of gemeente in
 3. Klik op « Zoeken ». U krijgt de gegevens van het bevoegde RIC (waaronder het adres en de e-mail) dat uw aanvraag zal behandelen.

U zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van uw aanvraag.

Bron: FOD Financiën

Is er steun voorzien vanwege de banken?

De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben aangekondigd om ondernemingen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het ondernemingskrediet worden aangevraagd voor maximaal zes maanden.

Daartoe hebben zij een charter opgesteld: het charter betalingsuitstel ondernemingskredieten dat hun engagement concreet invult.

Het charter somt op:

 • wat betalingsuitstel exact inhoudt;
 • wie in aanmerking komt om betalingsuitstel te kunnen aanvragen;
 • voor welke ondernemingskredieten betalingsuitstel aangevraagd kan worden;
 • wanneer betalingsuitstel aangevraagd kan worden en tot wanneer het betalingsuitstel kan lopen. 

Betalingsuitstel van ondernemingskrediet: 4 principes op een rij

 

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar ondernemingskrediet. Wij lijsten hier alle details op over dit betalingsuitstel.

1) Wat?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de onderneming / organisatie gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd.

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn / haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

2) Wie?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1) De onderneming/ organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis: 

 • de omzet of activiteit is of zal gedaald/ dalen;
 • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
 • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.

2) De onderneming/ organisatie is vast gevestigd in België.

3) De onderneming / organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.

4) De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen.

3) Welke kredieten?

Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:

 • kredieten met een vast aflossingsplan
 • kaskredieten
 • vaste voorschotten

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming / organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.

4) Wanneer?

 • Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020.
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.
 • Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

In de praktijk

Wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren.

Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon. Best is om de bank een week voor de vervaldag van de komende maand te contacteren.

De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten.

Bron: Febelfin - 1 april 2020

Wat dekken de verzekeraars in geval van een pandemie?

DE ONONDERBROKEN VOORTZETTING VAN DE COLLECTIEVE DEKKINGEN DIE DE WERKGEVER HEEFT GESLOTEN VOOR ZIJN WERKNEMERS

Als gevolg van de Covid-19-crisis ben ik tijdelijk werkloos. Wat gebeurt er, nu mijn arbeidsovereenkomst is geschorst, met de risico’s pensioen, overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en hospitalisatie die door mijn groepsverzekering zijn gedekt?
Volgens de normale regel zouden deze dekkingen worden geschorst omdat je arbeidsovereenkomst is geschorst. Maar gezien de omstandigheden verbindt de verzekeringssector zich er uitzonderlijk toe deze dekkingen te handhaven, zodat je beschermd blijft. Elke betrokken verzekeraar zal daarvoor contact opnemen met je werkgever om dit nauwkeurig toe te lichten aan de hand van de afgesloten groepsverzekering. De werkgever
heeft 30 dagen bedenktijd om het voorstel eventueel af te wijzen.

Ik ben werkgever. Welke formaliteiten moet ik hiertoe vervullen?
Geen! De verzekeraar neemt met je contact op om alle details van deze voortzetting en de gevolgen ervan uit te leggen. De dekkingen (pensioen, overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en hospitalisatie) die zijn opgenomen in de collectieve overeenkomst, blijven gelden. Je beschikt wel over 30 dagen om dit aanbod te weigeren.

In mijn collectieve verzekering zijn er soms ook andere dekkingen dan de hierboven genoemde, zoals bijstand.
In dat geval neem je het best contact op met je werkgever, zodat deze met de verzekeraar kan overleggen om een oplossing te vinden die rekening houdt met je financiële moeilijkheden.

Ik ben werkgever, wat gaat dit me kosten?
Voor de premies voor deze uitbreiding van waarborg kan je verzekeraar op jouw uitdrukkelijke vraag zes maanden betalingsuitstel verlenen, tot uiterlijk 30 september 2020.
De verzekeringssector vraagt overigens aan de regering dat het behoud van deze dekkingen in deze uitzonderlijke omstandigheden door de belastingadministratie niet zal worden beschouwd als ‘voordeel van alle aard’ van de betrokken werknemers.

ONDERNEMINGEN 

De Covid-19-crisis noodzaakt mij om mijn activiteiten stil te leggen. Wat nu?
Sommige voor ondernemingen bedoelde verzekeringsdekkingen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, …) worden automatisch aangepast bij een beperking van de activiteiten. In dat geval betaal je aan het begin van het jaar een provisionele premie en volgt er een regularisatie aan het einde van het jaar waarbij rekening wordt gehouden met de effectieve activiteiten van de onderneming. De verzekeraars houden dus automatisch rekening met de impact van de crisis in het kader van deze verzekeringen.

Kan ik als ondernemer de betaling van mijn verzekeringspremies uitstellen?
Voor verzekeringen zonder automatische aanpassing aan een beperking van de activiteiten, met name de brandverzekering, kun je 6 maanden betalingsuitstel (tot uiterlijk 31 oktober 2020) aanvragen, voor zover je onderneming haar activiteiten heeft stilgelegd door de regeringsmaatregelen die contacten en verplaatsingen beperken.

Kan een onderneming die ondanks alles haar activiteiten voortzet in geen geval betalingsuitstel krijgen voor verzekeringspremies?
Om welke verzekering het ook gaat: als je onderneming moeilijkheden ondervindt om de premies te betalen, neem dan contact op met je verzekeraar of verzekeringstussenpersoon voor een gepaste oplossing.

De opschorting van overeenkomsten: wees voorzichtig!
Wat eventuele opschortingen van overeenkomsten betreft, krijgen ondernemingen de raad contact op te nemen met hun verzekeraar of verzekeringstussenpersoon om samen de best mogelijke oplossing te zoeken.
Eventuele opschortingen van overeenkomsten moeten absoluut op individuele basis worden bekeken; het risico bestaat dat deze voor de verzekerde ondernemingen zelf zeer nadelig blijken te zijn. In het belang van de ondernemingen en hun continuïteit is het, los van het stilleggen van de activiteiten, belangrijk om erop toe te zien dat de betrokken ondernemingen goed beschermd blijven. Er kunnen zich bepaalde restrisico’s voordoen waarover moet worden nagedacht in overleg met de tussenpersoon of de verzekeraar. Een verzekering voor bijvoorbeeld rechtsbijstand, brand, ongevallen (uitgezonderd arbeidsongevallen) of goederen van ongeacht welke aard kan immers nog goed van pas komen.

Ik moet als ondernemer een krediet aflossen bij een verzekeringsonderneming
Voor de lopende kredieten of leningen aan ondernemingen zal de verzekeringssector dezelfde voorwaarden toepassen als deze die in het moratorium van de banken zijn opgenomen voor de aflossingen en rentebetalingen met een vervaltermijn tot 31 oktober 2020.

Kun je een bewijs voorleggen dat je onderneming in financiële moeilijkheden verkeert als gevolg van de Covid-19-crisis en voldoe je aan de drie voorwaarden hieronder, dan kun je een uitstel aanvragen van maximaal 6 maanden, dat in ieder geval op 31 oktober 2020 afloopt. Dit moratorium betreft zowel de kapitaalaflossingen als de rentebetalingen.
Voorwaarden voor betalingsuitstel voor een krediet:

 • de onderneming ligt in België;
 • er was op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het krediet;
 • je hebt aan je contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Mijn onderneming dreigt door de Covid-19-crisis met meer onbetaalde facturen te zitten. Kan ik verder blijven rekenen op mijn kredietverzekeraar?
De kredietverzekering speelt inderdaad een cruciale rol in de commerciële transacties. De in België gevestigde kredietverzekeraars dekken de niet-betaling van facturen van hun verzekerden in België voor een totaalbedrag van meer dan 57 miljard euro.
Om deze transacties tussen ondernemingen ondanks de coronacrisis verder veilig te stellen hebben Assuralia en de Belgische Staat op 21 april een akkoord ondertekend waarin de Staat zich ertoe verbindt een deel van de risico’s te herverzekeren die de in België gevestigde kredietverzekeraars hebben onderschreven. Deze verbinden zich ertoe als tegenprestatie om de kredietlimieten die op 1 januari 2020 van kracht waren ten opzichte van uw debiteuren, zoveel mogelijk intact te laten tot eind 2020. Dankzij deze dubbele verbintenis kan je onderneming op je kredietverzekeraar blijven rekenen op nagenoeg identieke wijze als vóór het uitbreken van de coronacrisis.

We nodigen je uit om regelmatig de websites www.assuralia.be te checken voor eventuele updates.

Vind je hier geen antwoord, richt je dan enkel tot je contactpersoon bij je verzekeringsonderneming of tot je verzekeringstussenpersoon (makelaar of agent).

Bron: Assuralia - Bijgewerkt op 29 april

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.