De vereniging zonder winstoogmerk (VZW)

Laatst gewijzigd:

donderdag 6 augustus 2020

Het verenigingsrecht werd structureel geïntegreerd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Op die manier verkreeg het verenigingsrecht een stevigere basis, maar met respect voor de eigenheid van de verenigingen. Verenigingen mogen voortaan zonder beperking winstgevende activiteiten uitoefenen; anders dan vennootschappen is het hen echter absoluut verboden om hun winst aan de leden uit te keren.

Omschrijving van een vereniging zonder winstoogmerk (VZW)

De vereniging zonder winstoogmerk bestaat uit ten minste twee personen. Leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen die de vzw aangaat. In tegenstelling tot een handelsvennootschap, zal de VZW:

 • geen minimumkapitaal vereisen
 • geen winsten kunnen uitkeren aan haar leden.

Bijzonderheden

De vereniging kan een rechtspersoonlijkheid verkrijgen wanneer ze de volgende voorwaarden vervult:

 • de maatschappelijke zetel moet in België gevestigd zijn
 • er zijn minimaal twee leden
 • de statuten moeten een aantal verplichte vermeldingen bevatten
 • de statuten, de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de beheerders moeten gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Zijn niet al deze voorwaarden vervuld, dan zal de vereniging worden beschouwd als een feitelijke vereniging.

De rechtspersoonlijkheid

De VZW verwerft haar rechtspersoonlijkheid op de dag waarop haar statuten en de akten betreffende de benoeming van de bestuurders neergelegd worden bij de griffie van de rechtbank.

Tussen het tijdstip van de oprichting en het tijdstip waarop deze VZW rechtspersoonlijkheid verwerft, kan een periode verstrijken. Tijdens deze periode kunnen de volgende handelingen worden gesteld:

 • materiaal aankopen
 • een gebouw huren
 • een bankrekening openen
 • personeel aanwerven.

De statuten

De statuten van de VZW moeten de volgende gegevens vermelden:

 • de volledige benaming en het adres van de zetel van de vzw;
 • het doel van de VZW
 • eventueel een onderscheid tussen werkende leden (minstens twee) en de stille leden,
 • naam, woonplaats en nationaliteit van de stichters
 • het maximale bedrag van het lidgeld
 • de benoemingsvoorwaarden van de beheerders
 • de procedure bij statutenwijziging
 • de verantwoordelijken voor het beheer van de rekeningen en begrotingen
 • de bestemming van het vermogen bij ontbinding
 • de bevoegdheden van de algemene vergadering.

De statuten moeten schriftelijk worden vastgelegd. Ze kunnen worden opgesteld als een onderhandse akte, in aanwezigheid van de stichters, of als authentieke akte, opgemaakt bij een notaris.

De statuten en de lijst van de leden van de eerste raad van beheer moeten ter publicatie worden opgestuurd naar het Belgisch Staatsblad.
Binnen één maand na de bekendmaking van de statuten, moet de ledenlijst neergelegd worden bij de ondernemingsrechtbank.

Wettelijke en administratieve verplichtingen

Elke VZW is verplicht zich in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Ze krijgen een identificatienummer dat op alle officiële documenten moet vermeld worden.

Als na fiscaal onderzoek zou blijken dat de VZW handelingen met een winstgevend karakter uitvoert, dan wordt zij belast volgens de regels van de vennootschapsbelasting. Als de hoofdactiviteiten effectief niet winstgevend zijn, dan zal de VZW eenvoudig onderworpen worden aan de rechtspersonenbelasting.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.