Het Brussels Waarborgfonds

Laatst gewijzigd:

dinsdag 29 oktober 2019

Wat is het Brussels Waarborgfonds ?

Het Brussels Waarborgfonds is een gewestelijke overheidsinstelling die werd opgericht in 1988.

Dit fonds heeft tot doel de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vergemakkelijken door aan de kredietinstellingen, door middel van betaling van een eenmalige forfaitaire bijdrage, een aanzienlijk deel van de waarborgen te verlenen die deze kredietinstellingen van de ondernemingen eisen.

Concreet betekent dat het volgende: beschikt u niet over voldoende waarborgen om aan uw bank aan te bieden - en weigert deze u de nodige kredieten om die reden toe te kennen - dan kan het Fonds dat in uw plaats doen, waardoor u de gevraagde financiering kunt verkrijgen.

Het Fonds richt zich tot:

 • kleine en middelgrote ondernemingen die beantwoorden aan de Europese kmo-definitie
 • alsook aan natuurlijke personen, vrije beroepen en vzw’s
 • die investeringen doen in Brussel
 • en actief zijn in alle activiteitensectoren behalve onder andere de overheidssector, ziekenhuizen en bepaalde vrije beroepen zoals notarissen en deurwaarders.

Basisprincipes

 • de waarborg van het Fonds is aanvullend, met andere woorden: men kan er slechts een beroep op doen na uitputting van de andere zekerheden. Het Fonds kan zijn waarborg dus pas verlenen bij afwezigheid van andere zekerheden
 • de waarborg heeft enkel betrekking op de hoofdsom, niet op interesten, kosten enz...
 • de waarborg impliceert altijd dat de bank een deel van het kredietrisico draagt. Het Fonds zal de bank trouwens slechts dekken tot maximaal 80 % van het krediet

De verschillende waarborgcategorieën

 • Het voorakkoord

  De ondernemer dient zijn aanvraag rechtstreeks in bij het Fonds om een principieel voorakkoord, dat 4 maanden geldig is, te verkrijgen voor de toekenning van de kredietwaarborg. Hij kan dan contact opnemen met de bank of banken van zijn keuze om de nodige kredieten te verkrijgen. Om de waarborg te kunnen genieten, moet de bank het voorakkoord door het Fonds laten bevestigen.

 • De waarborg op aanvraag

  De bank dient een dossier voor aanvraag van een waarborg in bij het Fonds en fungeert dus als tussenpersoon tussen de klant, de kredietaanvrager en het Brusselse Waarborgfonds dat de waarborg verleent.

 • De klassieke snelwaarborg, ook wel crisiswaarborg genoemd

  Dit is een crisismaatregel die werd ingevoerd om beter te kunnen inspelen op de financieringsbehoeften van de ondernemingen. Mits bepaalde specifieke voorwaarden, waarvan de naleving door de bank wordt gecontroleerd, kan de bank direct en snel de waarborg van het Fonds mobiliseren, zonder dat het Fonds zich feitelijk moet uitspreken over het dossier.

 • De groene snelwaarborg

  Deze Snelwaarborg moet gekoppeld zijn aan een groene lening of betrekking hebben op een aanvrager die een groene activiteit uitoefent.

Modaliteiten voor het voorakkoord en de waarborg op aanvraag

 • Gedekte kredieten:
  • beroepskredieten voor de financiering
   • van investeringen in vastgoed, materiële en immateriële activa
   • van de gehele of gedeeltelijke overname van een beroepsactiviteit
   • van de (weder)samenstelling van het bedrijfskapitaal
   • van de overname van een handelsfonds of een aankoop van aandelen
  • financiële leasingverrichtingen
  • borgstellingskredieten
  • terugbetaling van bestaande kredieten (herstructurering van balans)
  • kredieten voor de financiering van buitengewone voorvallen zoals natuurrampen
    
 • Maximumbedrag : 500.000 Euro (bij hoger bedrag : eventuele tussenkomst van het Ministerie)
   
 • Maximumduur :
  • 10 jaar voor dekking van aflosbare kredieten
  • 5 jaar voor dekking van niet-aflosbare kredieten
    
 • Kostprijs :

De enige kostprijs bestaat uit een eenmalige forfaitaire bijdrage (in één keer vooraf te betalen) van 0,75 % (aflosbare kredieten) of 0.90% (niet-aflosbare kredieten) vermenigvuldigd met het te dekken bedrag en het aantal jaren. Indien het bedrijf jonger dan 4 jaar is, bedraagt deze bijdrage respectievelijk 0.5% en 0.7% billijk te verdelen tussen de onderneming en de bank.

 • Beslissingstermijn : 15 dagen

Specifieke modaliteiten voor de snelwaarborgen

 • Gedekte kredieten: dezelfde als voor de twee andere formules, maar
  • geen wedersamenstelling van bedrijfskapitaal
  • geen terugbetaling van bestaande kredieten
  • geen krediet voor buitengewone voorvallen
    
 • Maximumbedrag: 50.000 € voor de klassieke snelwaarborg, 250.000 € voor de groene snelwaarborg.
 • Maximumduur:
  • 5 jaar voor de klassieke snelwaarborg
  • 5 jaar voor de groene snelwaarborg voor niet-aflosbare kredieten
  • 15 jaar voor de groene snelwaarborg, voor aflosbare kredieten.
    
 • Vereiste waarborg: borgstelling van de vennoten voor 50 % van de waarborg van het Fonds
   
 • Beslissingstermijn: 5 dagen

Ontvankelijkheidscriteria

 • de verhouding tussen het gecorrigeerd eigen vermogen en de schuld op lange termijn moet minimum 10 % bedragen
 • het bedrijfskapitaal moet positief zijn

Aan deze twee voorwaarden moet voldaan zijn na realisatie van de transactie.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.