Welke financieringsbronnen bestaan er voor een VZW ?

Laatst gewijzigd:

maandag 24 februari 2020

Een vereniging oprichten is relatief eenvoudig: de echte uitdaging bestaat erin haar te doen bloeien en de kosten te dekken. Heel wat vzw’s proberen te werken op basis van hun eigen middelen. Helaas volstaan die niet altijd ...

Om te blijven voortbestaan, moeten verenigingen dus vaak een beroep doen op andere financieringsbronnen. Maar welke financieringsbronnen bestaan er? En hoe gaat dit in zijn werk? 

Welke verschillende financieringsbronnen bestaan er?

Er zijn drie grote categorieën financieringsbronnen:

  • financiering afkomstig van leden en derden;
  • financiering afkomstig van openbare subsidies;
  • financiering afkomstig van de activiteiten van de verenigingen zelf.

1. Financiering afkomstig van leden en derden

Contributies

Contributies zijn geldelijke bijdragen die een vereniging kan vragen aan (een deel van) haar leden om de werkingskosten van de vereniging te dekken.

Giften

Een gift kan worden omschreven als een (financieel, materieel ...) voordeel dat de vereniging krijgt zonder er iets voor te doen. Er hoeft geen tegenprestatie geleverd te worden voor giften, maar de schenker kan wel een belastingvrijstelling ontvangen als hij of zij minimaal € 40 doneert in de loop van het kalenderjaar en indien de ontvangende vzw erkend wordt door de Federale Overheidsdienst Financiën.

Sponsoring

Bij sponsoring geeft de sponsor financiële steun aan een organisatie of evenement. In ruil daarvoor krijgt de naam of het logo van de sponsor een opvallende plaats. Een sponsor heeft steeds tot doel hier voordeel uit te halen, bijvoorbeeld meer naamsbekendheid, of een verbeterd merkimago, intern of extern. Het idee achter sponsoring is dat, hoe bekender het bedrijf is en hoe meer het een goede naam heeft bij het publiek, hoe meer het bedrijf de sympathie van potentiële klanten opwekt.

Mecenaat

Mecenaat houdt in dat een organisatie of actie steun ontvangt zonder dat de naam van het bedrijf of de sponsor daaraan zichtbaar verbonden wordt. De geldschieter ontvangt dus geen rechtstreekse of meetbare tegenprestatie in de vorm van reclame of imagoversterking. Mecenaat gebeurt uit liefdadigheid. De schenker heeft hier persoonlijke, onbaatzuchtige redenen voor (idealisme, interesse voor het doel).

Crowdfunding (participatieve financiering)

Via crowdfunding kunnen particulieren of vzw’s hun projecten voorstellen, meestal via het internet, zodat mensen een bedrag naar keuze kunnen investeren in projecten die ze interessant vinden. Daar kunnen ze al dan niet een tegenprestatie voor ontvangen.

Projectoproepen van stichtingen

Projectoproepen (voor goed afgebakende doelgroepen, geografische zones of activiteitengebieden) zijn bijzonder interessant voor verenigingen. Heel wat erkende stichtingen van openbaar nut, bedrijfsfondsen en dotatiefondsen zetten zich in voor goede doelen. Sommige stichtingen financieren projecten rechtstreeks, terwijl andere onrechtstreeks bijdragen. Welk soort projecten ze financieren, hangt af van wat zij als fonds of stichting belangrijk vinden.

Overheidsopdrachten

In Wallonië, en in de bredere zin in België, zijn overheidsopdrachten werken die moeten worden uitgevoerd, of diensten of uitrusting die geleverd moeten worden aan de federale staat, deelstaten, andere machtsniveaus van het koninkrijk en semioverheidsinstellingen. Die worden toegekend na afloop van de aanbestedingsprocedure (ook de ‘gunningsprocedure voor overheidsopdrachten’ genoemd).

Serviceclubs

Hoewel ze meer lokaal gericht zijn, vormen serviceclubs ook een interessante piste. De leden van serviceclubs bundelen hun competenties en zetten zich samen in om de gemeenschap te ondersteunen, en dan voornamelijk die mensen die het meest nood hebben aan steun (de armen, gehandicapten en zieken). Maar ook culturele verrijking en de bescherming van de jeugd staan regelmatig op hun programma’s.

2. Financiering afkomstig van openbare subsidies

Subsidies 

Subsidies zijn financiële bijdragen die (federale, gemeenschaps-, gewestelijk, provinciale of gemeentelijke) overheidsdiensten aan rechtspersonen verlenen om hun activiteiten van openbaar nut te ondersteunen.

Zo kunnen de gemeenten, de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), de Franse Gemeenschap, de federale staat en de Europese Unie bijdragen tot de werking van verenigingen.

3. Financiering afkomstig van de activiteiten van de verenigingen

Middelen afkomstig van de activiteiten van de vereniging

Personen die deelnemen aan de activiteiten van de vereniging (en al dan niet lid zijn) storten een financiële bijdrage hiervoor.

Manifestaties

Alle vzw’s mogen manifestaties organiseren, zoals evenementen, spektakels of maaltijden, ter ondersteuning van hun werking. Zo kunnen ze geld inzamelen. Zolang de opbrengsten worden ingezet voor het doel van de vereniging, en de organisatie van dit soort feesten een bijkomstige activiteit blijft, moeten de inkomsten niet worden aangegeven.

Winstgevende activiteiten

Verenigingen mogen ook winstgevende activiteiten organiseren, en dus bijvoorbeeld goederen of diensten verkopen. Dan zullen ze in sommige gevallen wel belastingen moeten betalen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.